The Doré Bible Gallery[编辑 | 编辑源代码]

Woodcuts by Gustave Doré (1832-1883)

舊約聖經[编辑 | 编辑源代码]

新約聖經[编辑 | 编辑源代码]

社区内容除另有注明外,均在CC-BY-SA许可协议下提供。